Καταγράφουμε και να χαρτογραφούμε τα δημόσια γλυπτά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για να αναδείξουμε πτυχές του παρελθόντος.